• Эрсдэлийн Зөвлөх Үйлчилгээ

Эрсдэлийн Зөвлөх Үйлчилгээ

 

Эрсдэл - зайлсхийх боломжгүй гэвч зохицуулах боломжтой

Олон нийтийн ашиг сонирхлын аж ахуйн нэгжүүд хууль журмыг хатуу даган мөрдөх шаардлагатай байдаг тул анхааралтай, түргэн шуурхай, зөв зааврын дагуу зохицуулах шаардлагатай тодорхой бус байдлуудтай өдөр бүр тулгарч байдаг.

БДО Эрсдэлийн Зөвлөх баг нь салбарын онцлог болон байгууллагын хэмжээг харгалзан үзэж шинэлэг, зардал хэмнэсэн, үнэ цэнэ нэмэх шийдлийг олон нийтийн ашиг сонирхлын аж ахуйн нэгжүүдэд хүргэдэг. Манай партнерууд гэрээт ажлын бүх хэсгүүдэд оролцдог бөгөөд үр бүтээлт байдал, үр өгөөжит байдлыг нэмэгдүүлж, хамгийн чухал асуудлуудад түргэн шийдвэр гаргахад тусалдаг.

Бид гэрээт ажил тус бүрт түргэн шуурхай хариу өгч, анхааралтай ажиллахаас гадна үйлчлүүлэгч тус бүрийн онцлогт тохирсон шийдлийг санал болгодог. Бид мөн 150 гаруй улс оронд тархан байрласан сүлжээ пүүсүүдийн нөөц бололцоог ашиглан үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангасан үйлчилгээ үзүүлдэг. Манай үйлчилгээнд:

  • Засаглал, Эрсдэл ба Даган Мөрдөлт
  • Технологи, Эрсдэл ба Хамгаалалт
  • ААН-ийн Эрсдэлийн Удирдлага
  • Дотоод Аудит