Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
 • Төрийн ба Паблик Сектор

Төрийн ба Паблик Сектор

Төрийн удирдлагуудад бага хөрөнгөөр их зүйл хийж бүтээх хэрэгтэй гэсэн дарамт шахалт нэмэгдсэнээр шинэ дүрэм журам, үйл ажиллагааны арга замууд нэн тэргүүнд тавигдах болсон. Өнөөдрийн байдлаар засгийн газрын үйл ажиллагаанд төрийн аж ахуйн нэгжүүд, бизнесийн нэгжүүд, засаглалын болон эзэмшлийн асуудлууд гол үүрэг гүйцэтгэж байна.

БДО нийтийн салбарт хамтран ажиллах шинэ арга хандлагыг санал болгодог. Бид нийтийн салбарт тохирсон урьдчилан хэлэлцсэн, шинэчлэн сайжруулсан шийдлүүд болон практикаар хангахын тулд засгийн газартай хамтарсан хамтын ажиллагаандаа бие даасан үзэл баримтлалыг бий болгодог. 

БДО төсвийн шаардлага, хууль эрх зүйн болон төрийн бодлогын орчиндах төрийн болон нийтийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ялгаатай хэрэгцээнүүдийг ойлгоход мэргэшдэг. Гол асуудлууд нь:

 • Агентлагийн үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээг нэмэгдүүлэх
 • Үйлчлүүлэгчийн хүн ам зүйн болон газар зүйн өөрчлөлтөнд үндэслэх ба ажиллах хүчний насжилт
 • Корпорацийн мэдлэгийн  бууралт болон бусад зохион байгуулалтын шинэчлэлийн  удаашралын нөлөөлөл
 • Төсвийн үйл явцын нарийн  үнэлгээ.

БДО-н төрийн болон нийтийн салбарын практик засгийн газрын олон түвшинд (үүнд стратеги болон шинэчлэлийн шийдлүүдийг хангах арвин туршлагатай бүс нутгийн, мужийн болон орон нутгийн) үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг. Хязгаарлагдмал нөөцийг зохицуулахад тохирсон стратегийн болон хэрэгжүүлэлтийн практикийн шийдлүүдийг хөгжүүлэхэд засгийн газрын удирдлагад бид тусалдаг.

Манай мэргэжилтнүүд мөн тээвэр болон дэд бүтцийг оруулсан нийтийн салбарын бүхий л цар хүрээг хангах арвин туршлагатай. Манай үйлчилгээнд:

Санхүүгийн тайлан

 • Audit readiness Аудит
 • Техникийн нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүүгийн тайлан бэлтгэх аутсорсинг

Татвар

 • Эрсдэл
 • Шууд бус татвар
 • Аж ахуйн нэгжийн татвар

Зөвлөх үйлчилгээ

 • Бизнесийн нөхцөл боломжийн судалгаа
 • Өртөг, үнийн болон бенчмаркийн хяналт
 • Санхүүгийн болон эдийн засгийн загварчлал
 • Санхүүгийн үнэлгээ
 • Дэд бүтцийн өртгийн хяналт
 • Дотоод аудит
 • Эрсдэлийн менежмент
 • Засаглалын зөвлөгөө
 • Байгууллага болон бизнесийн өргөжүүлэлтийн хяналт
 • Санхүү болон нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтан сургах
 • Гүйцэтгэл болон нөөцийн хяналт
 • Бодлогын үнэлгээ
 • Шударга аудит