• Үйлчилгээ

БДО-ын олон улсын аудитын аргачлалын дагуу дотоод хянал, бизнесийн системийг сайжруулна.

Аудит ба Баталгаажуулалт

Байнгын хувьсан өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчин нь танд болон таны бизнест олон төрлийн боломжуудыг бий болгож байдаг. Хувийн жижиг, дунд бизнес эвсэл олон улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй корпораци байхаас үл хамааран танд тулгарсан асуудлуудыг...

Татвар

 БДО нь нарийн түвэгтэй татварын асуудал бүхий үйлчлүүлэгчдэд дотооддоо болон дэлхий даяар үйлчилгээ үзүүлдэг.Манай татварын мэргэжилтнүүд үйлчлүүлэгчид үнэ цэнэ нэмэх үйлчилгээ үзүүлэхүйц хангалттай туршлага, бизнесийн салбаруудын онцлогийн...