Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Үл Хөдлөх Хөрөнгө, Барилга

Үл Хөдлөх Хөрөнгө, Барилга

 

Өнөөдрийн байдлаар барилгын салбар болон үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт орчин үеийн чиг хандлагууд нь шилжиж байна. Компаниуд өмнөх жилүүдэд өөрийн уламжлалт санхүүдээ найддаг байсан бол өнөөдөр олон улсын болон хувийн хөрөнгө оруулагч нараас төслийн санхүүжилтыг авах бүрэн боломжтой болсон. Үүнээс гадна нар, салхи, байгалийн хий гэх мэт эрчим хүчний эх үүсвэрүүд их хэмжээгээр хөгжиж байна. Үүний үр дүн барилгын үйлдвэрлэл болон үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт олон боломжууд бий болсоор байна. 

БДО – н үл хөдлөх хөрөнгө болон барилгын практикийн мэргэжилтнүүд энэ салбарт тулгараад байгаа өөрчлөлт болон ширүүн тэмцэл, үнийн өсөлтөөс өрийн бичиг болон даатгалын асуудлууд хүртэлх бүхий л бэрхшээлүүдийг маш сайн мэддэг. Уламжлалт аудит, татвар болон зөвлөх үйлчилгээнээс гадна БДО нь үйлчлүүлэгч нартаа дээрхи асуудлуудыг удирдах болон ашигт байдлын шинжилгээ, гэрээний даган мөрдөлт, өр төлбөр, зээлийн чадвар мөн түүнчлэн нэмэгдэл зардлын шинжилгээн дэх үйл ажиллагаанд тань хүртэл тусалж чадна.