• Тусгай Зориулалттай Аудит

Тусгай Зорилготой Аудит ба Нягтлах Ажил

 

Байнгын бизнесийн өсөлт нь юу үйл ажиллагааны хүчийг өгч байна болон юу үндсэн зорилгоос юу хойш татаж байгааг ойлгоход тус болдог.

Аудитын нөү хауг хэрэгжүүлэн манай БДО аудитын баг олон төрлийн хуулиар шаардаагүй болон тусгай зорилготой аудитын ажлаар дамжуулан эдгээр үндсэн асуудлуудыг тодорхойлоход тусалж чадна. Эдгээр аудитаас цуглуулсан мэдээллийг ашиглан БДО үндсэн асуудлууд болон амжилтын хэмжүүрийг хамарсан үйлчлүүлэгчийн онцлогт тохирсон удирдлагын стратегийг боловсруулдаг.

Бид танд дараах тусгай зорилготой аудит/нягтлах ажлыг санал болгож байна:

  • Эргэцийн аудит
  • Дуусгавар болголтын аудит
  • Буцалтгүй тусламжийн аудит
  • Харилцан тохиролцсон горим
  • Засаглах удирдлагын нягтлах ажил.