Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Корпорацийн Татвар

Корпорацийн Татвар

Бид тусгай корпорацийн татвар болон бизнесийн татварын зөвлөгөө өгдөг. Бид татварын ерөнхий асуудлаас эхлээд татварын эрсдэл, татварын шаардлагуудыг даган мөрдөх стратеги болон тайлагнал хүртэлх зөвлөгөө өгдөг. Манай татварын мэргэжилтнүүд арга зүйн мэдлэгээ туршлагатайгаа хослуулан ажилладаг ба үйлчлүүлэгчийн бизнес амжилтад хүрч, өсөхөд тусалдаг.

Бидний үйлчлүүлэгчийн онцлогт тохирсон, үнэн зөв татварын зөвлөгөө, заавар өгдөг мэргэжлийн үйлчилгээнд манай харилцагч байгууллагууд сэтгэгдэл өндөр байдаг. Компанийн хэмжээнээс үл хамааран татварын асуудлыг түргэн хугацаанд, үр өгөөжтэй шийдвэрлэх ажлыг бидэнд итгэн даалгадаг. БДО Глобалын гишүүн пүүсийн хувьд бид корпорацийн татварын үйлчилгээг ямар ч тохиолдолд үзүүлж чадах глобал сүлжээний бүрэлдэхүүн юм.