БДО Монгол - Цахим Хуудсын Нууцлалын Бодлого

Энэхүү хувийн нууцлалын бодлого нь bdo.mn домайн хаягтай БДО Монгол ХХК –ны вэб сайтад зориулагдсан. Тус вэб сайт нь БДО Монголиа ХХК – наар захиран зохицуулагдана.  Энэхүү нууцлалын бодлого нь хувь хүний вэбийн хэрэглээтэй  холбоотой хувийн мэдээллийг ашиглах болон хувь хүний мэдээллийг толилуулахтай холбоотой цаашдын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршино. Та хувийн нууцлалын бодлогын шаардлагуудтай танилцан, шаардлагуудыг хүлээн зөвшөөрсөнөөр вэб сайтыг ашиглах боломжтой юм. Энэхүү нууцлалын бодлогыг таны хэрэглээнд тохируулан БДО Монгол ХХК –ний вэб сайтыг ашиглах нөхцөл, тайлбар болон нууцлалтай нэгтгэн тусгасан. 

Энэхүү нууцлалын бодлого нь хувийн мэдээллийн иж бүрэн байдал алдагдахаас зайлсхийхэд чиглэсэн бөгөөд БДО ХХК –ний хаалттай үйл ажиллагаа биш юм.

Ямар нөхцөл, шаардлагаар бид таны хувийн мэдээллийг цуглуулах вэ?

Хувийн мэдээлэл

Та бидэнд цахим шуудан илгээх эсвэл вэб сайтын “Холбоо барих” хэсэгт хандсанаар бид таны нэр, хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг болон бусад мэдээ мэдээллийг олж авах боломжтой. Та бидэнд нэр, гэрийн хаяг, утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг болон бусад ажил эрхлэлттэй холбоотой мэдээллийг багтаасан хувийн мэдээллээ явуулан, “Online Profile” хэлбэрээр хувийн хэрэг үүсгэсэнээр бид таньд нээлттэй ажлын байртай холбоотой мэдээллийг хүргэх боломжтой болох юм. Таны тус мэдээлэл нь таны ажлын хүсэлтийг хүлээн авч, ажлын байртай болох хүртэл хугацаанд хадгалагдаж байх болно. Мөн шаардлагатай нэмэлт мэдээллүүдийг энэхүү вэбсайт болон цахим шуудан, бусад хэлбэрээр дамжуулан олж авах болно. БДО Монголиа ХХК нь маш богино хугацаанд таны хүсэлтийг хүлээн авах болно. Нэмэлт мэдээлэл нь зөвхөн таны хүсэлтэд тохирсон хамгийн боломжит байдлаар байна.

Нууцлалтай мэдээлэл нь албан ёсоор ажилд орох үйл явцтай холбоотой бус юм. Нууцлал бүхий мэдээлэлд дараах зүйлсийг хамруулна. Үүнд: угсаа болон гарал, үзэл баримтлал, шашин шүтлэг, биеийн болон сэтгэл зүйн эрүүл мэнд, бэлгийн чиг хандлага болон гэмт хэрэг үйлдэж байсан зэргийг хамруулна. Таны зөвшөөрөлгүйгээр нууцлал бүхий мэдээллийг цаашид ашиглахгүй болно.

Техникийн мэдээлэл

Та вэбсайтэд зочлоход техникээр бус харин таны нэрээр бид таныг тодорхойлох юм. Тус мэдээлэлд дараах зүйлсийг хамруулна. Үүнд: IP хаяг, сайтын аль хэсгээр зочилсон, интернэт ашиглан ямар сайтуудад зочилсон болон ямар броусер ашиглан сайтад зочилж байгаа зэргийг хамруулна. Энэ техникийн мэдээ нь сайтын үр ашигтай байдлыг тодорхойлж, хэмжихэд хэрэглэгдэхээс гадна, сервэрт тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх, сайтыг хянах мөн хэрэглэгчдийн хандалтын сувгийг тодорхойлоход ашиглагдана. Бид зарим сайтын хэрэглээ болон үзүүлэлт зэрэг хувийн бус мэдээллийг тус сайтаас хүлээн авч, зочилсон хэрэглэгчдийн тоо болон бусад өгөгдлийг мэдэж авах боломжтой.

Бид “Cookies” ашигладаг уу?

Бид таны талаарх зарим мэдээллийг хянахдаа “cookies” ашиглаж болно. Cookies гэдэг нь броусерээс эсвэл веб сервэртэй холбоотой үйлдлийн системээс илгээгдэн таны компютерийн хард дискэд хадгалагдсан жижиг өгөгдлийн файлууд юм.  Cookies нь сайтын аль хэсгээр зочилсон болон ямар мэдээлэл авсанг хянадаг. Ингэснээр cookies нь бидэнд таны вэбсайтаар дамжуулан өөрийн хувийн мэдээллээ ашигласан байдлыг хянах боломжтой болгодог. Маш олон вэб сайтууд ижил зорилгоор cookies –ийг ашигладаг.

Ихэнхи вэб броусер нь cookies –ийг илгээхдээ таньд мэдэгдэх ба хэрэв та хүсвэл мэдэгдлийг тохируулах боломжтой байдаг. Нэмж хэлэхэд, таны флаш плэйр cookies –ээс татгалзах эсвэл тэдгээрийг устгах боломжтой юм. Cookies –ээс татгалзасанаар фэв сайтуудад зочлоход хүндрэлтэй байдаг. Зарим тохиолдолд та зочилж буй вэб сайтын cookies –ээс татгалзсанаар таны дэлгэц болон бусад үйлдэлд сөргөөр нөлөөлөх тохиолдол гардаг.

Бид “Web Bugs” ашигладаг уу?

Бид энэхүү сайтаар дамжуулан таньтай харилцсан харилцааг баталгаажуулах болон баримтжуулахад “web bugs” –ыг ашиглаж болно. “Web bugs” нь вэб эсвэл цахим хаягт байршсан, хувь хүний ашиглаж буй интернэт сайт, вэб хуудас эсвэл цахим шуудангаас ирж буй ойролцоогоор нэг пиксел хэмжээтэй тодорхой зураг (үл харагдах зураг байх нь илүү тохиромжтой) юм.

Хувийн мэдээллийн хэрэглээ

Бид хувийн мэдээллийг энэхүү сайтаар дамжуулан бизнесийн болон энд дурдаагүй олон төрлийн зорилгоор цуглуулдаг. Хувийн мэдээллийг зөвхөн таны БДО Монгол ХХК –аас авахыг хүссэн тодорхой зорилгод тааруулан ашиглах болно. Таны материалыг хүлээн авсан болон таньтай холбоо тогтоохыг хүссэн этгэдүүдэд дараах мэдээллийг хамруулсан мэдээлэл бүхий хүсэлтийн материал байх нь тохиромжтой. Жишээ нь:  

  • Та хүсэлтээ бидэнд цахим шуудангаар эсвэл “Холбоо барих” хэсгээр дамжуулан илгээсэн байх;
  • Хүсэлт болон хүсэлтийн материалууд;
  • Таньтай холбоо барих мэдээллүүд.

Бид таны хувийн мэдээллийг бусдад түгээдэг үү?

Бидний үйл ажиллагааны чиглэлд тусгагдсан болон бусад тусгагдаагүй чиглэлээр таны хүссэн хүсэлтийг бид вэб сайтаараа дамжуулан хувь хүн болон байгууллагатай холбоо тогтооход ашигладаг. Ихэнхи байгууллагууд таньтай холбоо тогтоох зорилгоор таны хувийн мэдээллийг авах хүсэлтэй байдаг.

Бид вэб сайт болон гол мэдээлэл боловсруулах төхөөрөмжийг шинэчлэн хөгжүүлэхтэй холбогдуулан гуравдагч үйлчилгээний байгууллага руу цахим шуудангуудыг дамжуулж, мэдээллүүдийг ашиглуулж болно. Энэ тохиолдолд тус гуравдагч байгууллага нь нууцлалын бодлогод нийцсэн нөхцөлөөр бидний зөвшөөрөлтэйгээр таны хувийн мэдээллийг ашиглана.

Манай байгууллагын бүтцэд ямар нэгэн өөрчлөлт орох, жишээлбэл худалдан борлуулах, бизнесийн нэгтгэл хийх, хяналтын бүтэц өөрчлөгдөх, хөрөнгө шилжүүлэх эсвэл татан буугдах  (Бүтцийг өөрчилсөн үйл явдал) зэрэг үйл явдалтай холбоотойгоор гуравдагч тал таны хувийн мэдээллийг ашиглах боломжтой юм.

Зарим үеүдээс шалтгаалан шүүхийн зарга маргаан, засгийн газрын эсвэл бусад хууль эрх зүйн хүрээнд бид таны хувийн мэдээллийг бусдад өгөх нөхцөлтэй тулгарч болох юм. Бид хууль бус үйл ажиллагааны эсрэг сайн санааны үүднээс  хууль сахиулах байгууллагын хүсэлт шаардлагаар хууль эрх зүйн хүрээнд үнэн зөв бодитой мэдээллээр хангах, сайтын болон хэрэглэгчдийн аюулгүй байдал, мөн манай хэрэглэгчдийн оролцсон байж болзошгүй хууль бус үйлдэл, шүүх зарга маргаантай асуудал, гэмт хэргийн зарлан болон баривчлагаатай холбоотойгоор таны мэдээллийг хууль журмын байгууллагад ашиглуулах боломжтой. Энэ тохиолдолд бид хэрэглэгч болон өөрсдийн эрх ашиг, эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хангана гэсэн хангалттай баталгаатай болсоны үндсэн дээр хувийн мэдээллийг бусдад ашиглуулах болно.

Хувийн мэдээллээ хэрхэн ашиглуулах талаар таньд сонголт байдаг уу?

Татгалзах

Хэрвээ та цаашид биднээс дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн эсвэл маркетингтай холбоотой мэдээллүүдийг хүлээн авах хүсэлгүй байгаа тохиолдолд [email protected]  хаяг руу  цахим шуудангуудын жагсаалтаас өөрийн цахим хаягаа хасч өгөхийг хүссэн захидал илгээж болно. Хэдийгээр та цахим шуудангаар тусламж дэмжлэг үзүүлсэн эсвэл маркетингтэй холбоотой мэдээллүүдийг хүлээн авахаас татгалзсан ч бид таньтай тогтоосон харилцаагаа хадгалан үлдэх болно. Та татгалзсан хүсэлт илгээснээр тань рүү захидал илгээхгүй болсон байна.

Боловсруулалт хийх зөвшөөрөл

Та иж бүрэн ойлгомжтой, тодорхой хувийн мэдээллийг боловсруулахыг бидэнд зөвшөөрсөнөөр, бид нууцлалын бодлогод тохируулан таны мэдээллийг тохиромжтой байдлаар боловсруулан сайтад байршуулах болно.

Хамгаалалт

Олон улсын стандартыг хангасан технологийн тусламжтайгаар таны хувийн мэдээлэл алдагдах, буруугаар ашиглагдах, өөрчлөх эсвэл устгах зэргээс хамгаалж байна. Бүх ажилтан, албан хаагчид болон удирдагчид  хувийн мэдээллийг итгэмжлэл болон зөвхөн зөвшөөрөл дээр үндэслэн хэрэглэдэг.

Та цахим шуудангаар хувийн мэдээллээ илгээхдээ болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Учир нь цахим шуудангаар мэдээллийг илгээх нь тийм ч найдвартай биш юм.

Интэрнетийн сүлжээгээр та мэдээллээ бидэнд илгээхэд таны зөвшөөрөл бүхий найдвартай мэдээлэл бидэнд ирж байгаа болон, манай сервэрд хадгалагдсан мэдээллүүдийн аюулгүй байдлыг бид хангаж чадахгүйд хүрэх юм. Харин та манай сайтыг ашигласанаар тус эрсдлээс зайлсхийх боломжийг бүрдүүлдэг.

Бид таны хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал болон хяналт алдагдсан байж болзошгүй гэж үзсэн тохиолдолд таньд мэдэгддэг. Хэрэв ийм тохиолдол гарвал бид таны хувийн цахим хаяг руу аль болох хурдан хугацаанд мэдэгдэл явуулах болно.

Нэвтрэх болон Засвар хийх

БДО ХХК нь таны хувийн мэдээллийн үнэн зөв бодитой байдлыг баталгаажуулах ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэв та хувийн мэдээллийнхээ алдаатай буруу мэдээлэлд засвар хийх гэж байгаа бол БДО Монгол ХХК –д мэдэгдэх шаардлагатай.

Гуравдагч тал

Бид гуравдагч талын цуглуулсан мэдээлэл болон бусад асуудалтай холбоотой ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй болно.

Сайт ашиглах шаардлагууд

Та Монгол улсын албан ёсны оршин суугч байх шаардлагатай. Мөн та нууцлалын бодлого нь монгол улсын хуулийн дагуу бэлтгэгдсэн бөгөөд таны хувийн мэдээллийг хууль эрх зүйн хүрээнд ашиглах болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байх шаардлагатай.

Таньд шаардлагатай байгаа асуудлаар хэнд хандах вэ?

Биднээс хүссэн асуудлаараа та [email protected] хаягт хандан захидал илгээснээр бид таньд шаардлагатай хариуг өгөх болно.

Мэдээллийн хяналт

БДО Монгол ХХК нь дээр дурдагдсан мэдээллүүдэд хяналт тавина. БДО Монгол ХХК нь таны хувийн мэдээллийг БДО –ийн бусад олон улсын сүлжээ компаниудад дамжуулан ашиглуулахгүй болно.