• СТОУС-ын Тойм

СТОУС-ын Тойм

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт ("СТОУС") ба Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт ("НББОУС"), түүний Тайлбарын талаар ерөнхий ойлголтоор хангах зорилгоор бид СТОУС-ын Тойм бэлтгэн гаргадаг билээ.

СТОУС-ын Тойм-д 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөрх бүх СТОУС-ууд багтсан.

Бүх стандартуудыг нэгтгэсэн "СТОУС-ын Тойм"-ыг дараах зурган дээр дарж татаж авна уу. 


Жижиг, Дунд Аж Ахуйн Нэгжийн СТОУС

Жижиг, Дунд Аж Ахуйн Нэгжийн Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын талаар ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилгоор энэхүү тоймыг бэлтгэн гаргасан.

Доорхи холбоосууд дээр дарж стандарт тус бүрээрх "СТОУС-ын Тойм"-ыг PDF хэлбэрээр татан авна уу.

СТОУС 1 

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартыг Анх Удаа Хэрэгжүүлэх нь

СТОУС 2

Хувьцаанд Суурилсан Төлбөр

СТОУС 3

Бизнесийн Нэгдэл

СТОУС 4

Даатгалын Гэрээ

СТОУС

Борлуулах Зорилгоор Эзэмшиж буй Эргэлтийн Бус Хөрөнгө ба Зогсоосон Үйл Ажиллагаа

СТОУС

Ашигт Малтмалын Хайгуул ба Үнэлгээ

СТОУС 7

Санхүүгийн Хэрэглүүр: Тодруулга

СТОУС 8

Үйл Ажиллагааны Сегмент

СТОУС 9

Санхүүгийн Хэрэглүүр

СТОУС 10

Нэгтгэсэн Санхүүгийн Тайлан

СТОУС 11

Хамтын Хэлэлцээр

СТОУС 12

Бусад Аж Ахуйн Нэгж дэх Хувь Оролцооны Тодруулга

СТОУС 13

Бодит Үнэ Цэнийн Хэмжилт

СТОУС 14

Зохицуулалттай Хойшлогдсон Дансууд

СТОУС 15

Харилцагчтай Байгуулсан Гэрээний Орлого

СТОУС 16

Түрээс

НББОУС 1

Санхүүгийн Тайлангийн Толилуулга

НББОУС 2

Бараа Материал

НББОУС 7

Мөнгөн Гүйлгээний Тайлан

НББОУС 8

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Бодлого, Тооцооллын Өөрчлөлт ба Алдаа

НББОУС 10

Тайлагналын Үеийн Дараах Үйл Явдал

НББОУС 12

Орлогын Албан Татвар

НББОУС 16

Өмч, Барилга, Тоног Төхөөрөмж

НББОУС 19

Ажилчдын Тэтгэмж

НББОУС 20

Засгийн Газрын Буцалтгүй Тусламж болон Засгийн Газрын Туслалцааны Тодруулга

НББОУС 21

Гадаад Валютын Ханшийн Өөрчлөлтийн Үр Нөлөө

НББОУС 23

Зээлийн Өртөг

НББОУС 24

Холбоотой Талын Тодруулга

НББОУС 26

Тэтгэврийн Төлөвлөгөөний Бүртгэл ба Тайлагнал

НББОУС 27

Тусдаа Санхүүгийн Тайлан

НББОУС 28

Хараат Компани ба Хамтарсан Үйлдвэр дэх Хөрөнгө Оруулалт

НББОУС 29

Хэт Инфляцитай Эдийн Засгийн Үеийн Санхүүгийн Тайлагнал

НББОУС 32

Санхүүгийн Хэрэглүүр – Толилуулга

НББОУС 33

Нэгж Хувьцаанд Ногдох Ашиг

НББОУС 34

Завсар Үеийн Санхүүгийн Тайлан

НББОУС 36

Хөрөнгийн Үнэ Цэнийн Бууралт

НББОУС 37

Нөөц, Болзошгүй Өр Төлбөр ба Хөрөнгө

НББОУС 38

Биет Бус Хөрөнгө

НББОУС 40

Хөрөнгө Оруулалтын Зориулалттай Үл хөдлөх Хөрөнгө

НББОУС 41 

Хөдөө Аж Ахуй