Татварын Үйлчилгээ

Татварын Үйлчилгээ

Байгууллагууд өнөөдөр байнга өөрчлөгдөж байдаг дэлхийн орчинд улам бүр төвөгтэй болж буй татварын нөхцөл байдлыг зохицуулах үүрэгтэй. Бизнесийн шийдвэр бүр татварын үр дагавартай байдаг дэлхийд татварын үр дүнтэй хэлтэс нь татварын гадаад хүчин болон дотоод бизнесийн стратегийн уялдаа холбоонд байрладаг. Татварын чиг үүрэг үр дүнтэй ажиллаж байвал үр дүнд нь мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлж, эрсдэлийг бууруулах, бизнесийн өөрчлөлт, өсөлтийг хурдасгадаг.

Манай Татварын баг нь үйлчлүүлэгчдэд татварын нарийн төвөгтэй асуудлаар дотоод болон гадаадад зөвлөгөө өгдөг. Арвин туршлага дээрээ тулгуурлан бид үйлчлүүлэгчдэд зохицуулалтын үүргээ биелүүлэх, татварын ачааллыг бууруулах, дэлхий даяарх нарийн төвөгтэй зохицуулалтыг удирдахад нь тусалдаг.

Key Contact