Аудит ба Баталгаажуулах Үйлчилгээ

Аудит ба Баталгаажуулах Үйлчилгээ

BDO-ийн аудит, баталгаажуулалтын үйлчилгээ нь бат бөх, ил тод байдаг. BDO нь дэлхийн аудитын арга зүй, дижитал технологийн иж бүрдлийг ашиглан танд, таны хөрөнгө оруулагчид болон хувьцаа эзэмшигчдэд итгэж болох хараат бус аудит, баталгаажуулалтын үйлчилгээг үзүүлдэг.

BDO-ийн дэлхийн аудитын арга нь манай ажлын багуудад эрсдэлд суурилсан аудитыг дотоод болон олон улсын хэмжээнд хамгийн их үр ашигтай, үйлчлүүлэгчийнхээ үйл ажиллагаа болон хүмүүст хамгийн бага саад учруулахгүйгээр тогтмол хийх боломжийг олгодог.

Аудитын чанарыг эрхэмлэх нь бидний соёлын үндсэн хэсэг юм. Бид нийтийн эрх ашигт үйлчлэх үүргээ хүлээн зөвшөөрч, үүрэг хариуцлагаа хүлээдэг. Бидний хүмүүс, үйл явц, технологид төвлөрсөн чанарын удирдлагын тогтолцоонд хийж буй хөрөнгө оруулалт нь чанараа тасралтгүй сайжруулж, бэхжүүлэх боломжийг бидэнд олгодог.

Манай туршлагатай хамт олон санхүүгийн тайлагналын шийдэл, засаглал ба эрсдэлийн нийцэл, дотоод аудит, эрсдэлийн баталгааг санал болгодог.