• Аудит ба Баталгаажуулалт

    БДО-ын олон улсын аудитын аргачлалын дагуу дотоод хянал, бизнесийн системийг сайжруулна.

Аудит ба Баталгаажуулалт

Байнгын хувьсан өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчин нь танд болон таны бизнест олон төрлийн боломжуудыг бий болгож байдаг. Хувийн жижиг, дунд бизнес эвсэл олон улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй корпораци байхаас үл хамааран танд тулгарсан асуудлуудыг шийдвэрлэх үйлчилгээг БДО үзүүлж чадна. Бид таны болон таны хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийг илтгэлийг хүлээх чанартай үйлчилгээг үзүүлнэ.