Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • BDO Horizons 2018 - Дугаар 1
Товхимол:

BDO Horizons 2018 - Дугаар 1

2018-02-19

*Энэхүү тайланг БДО Глобал эрхлэн гаргав.

БДО-ын Нэгтгэл ба Худалдан Авалтын баг тодорхой бүс нутгуудаас хэд хэдэн салбар сонгон авч улирал бүр шинжилгээ хийн нэгтгэл ба худалдан авалтын зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, түүний ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байгаа талаар мэдээлэл агуулсан тайлан бэлтгэн гаргадаг билээ. 

2018 оны эхний дугаарт:

  • Дэлхийн чиг хандлага - Олон улсын эдийн засаг, улс төр, хөрөнгийн зах зээл тогтворжиж, түүхэн бага хүүгийн түвшинд хүрснээр дэлхийн чиг хандлага эерэг байна.
  • Онцлох мэдээлэл - Америк тив: олон улс дахь эдийн засгийн өсөлт нь хил дамнасан хөрөнгө оруулалтыг өсгөх хандлагатай байна.
  • Хойд Америк - АНУ-ын татварын өөрчлөлт, эдийн засгийн хурдацтай өсөлт, бизнест ээлтэй эдийн засгийн бодлогууд батлагдах төлөв зэрэгтэй уялдан дундаж зах зээл дэх нэгтгэл, худалдан авалтын үйл ажиллагаа 2018 онд эерэг хандлагатай байх төлөвтэй байна.
  • Санхүүгийн Үйлчилгээ - БНХАУ-ын эдийн засгаас хамааралтайгаар энэ салбар дахь нэгтгэл, худалдан авалтын үйл ажиллагаа 2017 онд сайн байсан.
  • Үл Хөдлөх Хөрөнгө - БНХАУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн салбар олон улсын өсөлтийн хөшүүрэг болов.
  • Хөдөө Аж Ахуйн Бүтээгдэхүүн - Ирландын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн ба согтууруулах ундааны салбар нь хамгийн чухал салбарын нэг нь байдаг. Brexit-тэй холбоотой тодорхойгүй байдлаас үл хамааран нэгтгэл, худалдан авалтын салбарын идэвхижилтийн талаар уншина уу.