Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • BDO Horizons 2018 - Дугаар 2
Товхимол:

BDO Horizons 2018 - Дугаар 2

2018-06-20

БДО-ын Нэгтгэл ба Худалдан Авалтын баг тодорхой бүс нутгуудаас хэд хэдэн салбар сонгон авч улирал бүр шинжилгээ хийн нэгтгэл ба худалдан авалтын зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, түүний ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байгаа талаар мэдээлэл агуулсан тайлан бэлтгэн гаргадаг билээ. 

2018 оны 2 дугаар улирлын энэ дугаарт:

  • Дэлхийн чиг хандлага - Хувьцаа эзэмшигчдийн тавьж буй шаардлагууд болон инновацийг идэвхитэй эрэлхийж байгаа байдал нь корпорациудад нэгтгэл худалдан авалт хийх түлхэц өгч байгаа тул ойрын ирээдүйн төлөв эерэг байна.
  • Онцлох мэдээлэл -Хувийн Өмчийн хэлцлүүдтэй холбоотой кипер аюулгүй байдлын эрсдэл өсч байна.
  • Хойд Америк - Стартегийн худалдан авагчид идэвхигүй байгаа тул нэгтгэл, худалдан авалт удаашралттай байна.
  • Технологи - Дижиталчлал, сектор доторх нэгдэл болон БНХАУ-ын технологид хандах хандлага зэрэг нь технологийн салбар дахь нэгтгэл, худалдан авалтын үйл ажиллагааг дэмжсэнээр үнийн түвшин өсөлттэй байна.
  • Байгалийн нөөц - Барааны үнэ өндөр байгаа нь Хойд Америкт нэгтгэл худалдан авалтын үйл ажиллагаа үргэлжилнэ гэдгийг илтгэж байна.
  • Барилгын материал, үйлчилгээ - Дэлхий даяар нэгтгэл, худалдан авалт идэвхитэй хийгдэх хандлагатай салбар.

*Энэхүү тайланг БДО Глобал эрхлэн гаргав.