• Үнэ Шилжүүлэлт

Үнэ Шилжүүлэлт

Үнэ шилжүүлэлт гэдэг нь ялгаатай хууль зохицуулалт бүхий бүс нутагт байрлах аж ахуйн нэгжүүд үзүүлсэн бараа, үйлчилгээний ханшийг зах зээлийн бус байдлаар тогтоон нэхэмжлэхийг хэлнэ. Үнэ шилжүүлэлттэй холбоотой татварын дүрэм нь нарийн төвөгтэй байдгаас гадна сүүлийн жилүүдэд үнэ шилжүүлэлттэй холбоотой бодлого ба хэрэглээг засгийн газраас шалгах нь ихэссэн. Үнэ шилжүүлэлттэй холбоотой үйл ажиллагаанд хийдэг засгийн газрын шалгалт их хугацаа авдаг, дарамт ихтэй байхаас гадна тавих торгуулийн хэмжээ өндөр байх магадлалтай байдаг.

БДО-ын үнэ шилжүүлэлтээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүд таны татварын дараах ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийн хамт татварын торгуульд өртөх магадлалыг бууруулахуйц үнэ шилжүүлэлтийн бодлого боловсруулахад тань туслах болно.