• Дотоодын Татварын Үйлчилгээ

Дотоодын Татварын Үйлчилгээ

 

Байнгын хувьсан өөрчлөгдөж буй хууль журмын улмаас татварын даган мөрдөлт хүндрэлтэй болж байна. Үйлчлүүлэгч зөвхөн хэрэгжиж буй хууль журмыг даган мөрдөхөөс гадна шинэ хууль журмын талаар мэдээлэлтэй байх хангалттай нөөц, туршлага манай БДО-ын татварын мэргэжилтнүүдэд бий. Манай партнерууд татварын ажилд ихээр оролцдог ба үйлчлүүлэгчийн хамгийн том асуудлыг шийдэхэд ажлын багт туслах салбарын талаар нарийн мэдлэгээ ашигладаг.

БДО нь жижиг дундаас том хүртэлх олон төрлийн байгууллагад үйлчилгээ үзүүлдэг. Үйлчлүүлэгч бүр өөрийн гэсэн онцлогтой тул тэдний хэрэгцээг хангах байдлаар бид стратегиа боловсруулдаг. Манай мэргэжилтнүүд нэгээс илүү татварын хэсгүүдэд мэргэшсэн тул үйлчлүүлэгчид тулгарсан асуудлуудыг зэрэг шийдвэрлэх татварын цогц үйлчилгээг үзүүлдэг. Тиймээс бид хамгийн нарийн төвөгтэй асуудлуудад ч түргэн шуурхай, чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг. Манай үйлчилгээнд:

  • Корпорацийн болон Бизнесийн Татвар
  • Хувь Хүний Татварын Үйлчилгээ
  • НӨАТ ба Гаалийн Татварын Үйлчилгээ.