• Даган Мөрдөлтийн Аудит

Даган Мөрдөлтийн Аудит

 

Хууль зүйн даган мөрдөлт маш нарийн төвөгтэй болж байгаа хэдий ч байнга хувьсан өөрчлөгдөж буй үйл ажиллагааны орчинд үүсч буй хүндрэлүүдтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх мэргэжилтнүүд манай багт бий.

БДО Аудитын баг та бүхэнд дараах зүйлсээр тусалж чадна:

  • Санхүүгийн ба санхүүгийн бус тайлагналын шаардлагуудын хууль зүйн даган мөрдөлт
  • Хууль зүйн эрсдэлийг үр дүнтэй удирдаж зохицуулах
  • Корпорацийн засаглал.