• СТОУС-ын Мэдээллийн Сан

СТОУС-ын Мэдээллийн Сан

 

БДО-ын СТОУС-ын мэдээллийн сангаас  хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг авна уу.

БДО Глобал нь харилцагчид болон ажилчиддаа зориулж олон төрлийн товхимол, гарын авлагуудыг бэлтгэн гаргадаг.

Хамгийн сүүлд гаргасан товхимлуудыг зохих холбоосууд дээр дарж харна уу.

Мэдүүштэй Асуудлууд

Энэ нь шинэ стандартын хэрэглээтэй холбоотой дэлгэрэнгүй заавар, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын Зөвлөлөөс гаргасан төслүүдийн гол санааны тухай дэлгэрэнгүй шинжилгээ зэргийг хамарсан товхимол юм. Мэдүүштэй Асуудлуудад шинээр хэрэгжиж эхлэх өөрчлөлтүүдийн практикт үзүүлэх нөлөөг онцолдог.

Мэдүүштэй Асуудлын хамгийн сүүлийн хувилбар болох СТОУС 16 Түрээс-т 2019 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж мөрдөгдөх түрээсийн НББ-ийн шинэ шаардлагуудыг хамарсан.

Мэдүүштэй Асуудлын сүүлд гаргасан хувилбарууд:

СТОУС 9 (2014) Санхүүгийн Хэрэглүүр - Ангилал ба Хэмжилт (2015 оны 4 сар)
СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр - Санхүүгийн Хөрөнгийн Үнэ Цэнийн Бууралт (2014 оны 12 сар)
СТОУС 15 Revenue from Contracts with Customers (Aug 2014)
СТОУС 9 (2010) Санхүүгийн Хэрэглүүр – Ангилал ба Хэмжилт
СТОУС 10 Нэгтгэсэн Санхүүгийн Тайлан
Хеджийн Нягтлан Бодох Бүртгэл (СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр)
СТОУС 11 Хамтарсан Хэлэлцээр
СТОУС 13 Бодит Үнэ Цэнийн Хэмжилт

Энд дарж иж бүрэн Мэдүүштэй Асуудлууд-ыг харна уу.

СТОУС-ын Хэрэглээ

Энэ товхимол нь СТОУС-ын гол хэсгүүдийг мөрдөхөд тулгардаг хэрэглээний асуудлуудыг шийдвэрлэх заавраар хангадаг.

Хамгийн сүүлд гарсан хувилбар болох СТОУС 15 Харилцагчтай Хийсэн Гэрээний Орлого: Шилжилт (2016 оны 7 сар) ба СТОУС 15 Харилцагчтай Хийсэн Гэрээний Орлого (2016 оны 7 сар)-д СТОУС 15-ын шаардлагуудыг хураангуйлж, хэрэглээний асуудлуудыг жишээ ашиглан тайлбарласан.

СТОУС-ын Хэрэглээний бусад хувилбарууд:
СТОУС 11 Хамтын Хэлэлцээр (2016 оны 2 сар)
СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр (2015 оны 10 сар)
СТОУС 15 Харилцагчтай Хийсэн Гэрээний Орлого - Шилжилт (2015 оны 4 сар)
СТОУС 15 Харилцагчтай Хийсэн Гэрээний Орлого
НББОУС 7 Мөнгөн Гүйлгээний Тайлан
Олборлолтын салбар дахь бизнесийн нэгдэл ба хөрөнгө худалдан авалтыг ялгах нь
СТОУС-ын Хэрэглээ НББОУС 36 Хөрөнгийн Үнэ Цэнийн Бууралт
Санхүүгийн Тайлан дахь Түгээмэл Алдаа - Хувьцаанд Суурилсан Төлбөр
СТОУС 6 Ашигт Малтмалын Нөөцийн Хайгуул ба Үнэлгээ
Барааны Зээлийн Нягтлан Бодох Бүртгэл
Хөрвөх бондын нягтлан бодох бүртгэл

СТОУС-ын Тойм

Энэ нь СТОУС ба түүний Тайлбаруудын талаарх ерөнхий тойм зураглалаар хангана.

Иж бүрэн СТОУС-ын Тойм-ыг эндээс харна уу.

Мэдээний Тойм

Шинээр гаргасан стандарт, төсөл ба хэлэлцүүлгийн хураангуйлсан ба дараах зүйлсийг онцолдог:

  • Онцлох мэдээ
  • Юуг онцолсон
  • Авах арга хэмжээ.

 СТОУС-ын Мэдээний Тойм-ыг харна уу.

Тойм Мэдээлэл

Шинээр гаргасан стандартууд, төсөл ба хэлэлцүүлгийг СТОУ-ын Мэдээлэл тоймлон харуулдаг.

СТОУ-ын Мэдээлэл-ийн бүрэн жагсаалтыг харна уу.