• Дотоодын Татварын Үйлчилгээ

Дотоодын Татварын Үйлчилгээ

Хууль тогтоомж, дүрэм журам байнгын хувьсан өөрчлөгдөж байгаа энэ үед татварын нийцэл улам хүндрэлтэй болж байна. БДО-ын татварын мэргэжилтнүүдэд үйлчлүүлэгч байгууллага татварын шаардлагуудыг хангахаас гадна шинэ өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллээс хоцрохгүй байхад шаардлагатай нөөц бололцоо, туршлага хангалттай байдаг.

Бид жижиг бизнесээс эхлээд том корпораци хүртэл бүх төрлийн компаниудад үйлчилгээ үзүүлдэг. Үйлчлүүлэгч бүр онцгой тул бид тэдний хэрэгцээг тусгайлан хангах стратеги боловсруулдаг. Бидний үзүүлдэг үйлчилгээ:

  • Аж Ахуйн Нэгжийн Орлогын Албан Татвар
  • Хувь Хүний Орлогын Албан Татвар
  • Хувийн Үйлчлүүлэгчийн Үйлчилгээ
  • Итгэлцэл, Үл Хөдлөх Хөрөнгө, Өв Залгамжлалын Төлөвлөлт