Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Эрсдэлийн Удирдлага

Эрсдэлийн Удирдлага

 

Эрсдэлийн удирдлагыг энгийнээр тайлбарлавал эрсдэлийг илрүүлж, удирдахын тулд бизнесийн соёл, систем болон процессыг нэгтгэх явц юм. Энэ нь шийдвэр гаргалт, бизнесийн зорилго зорилтыг дэмжихэд болон  бизнест тулгарах алдагдал, хохирол, хор хөнөөлөөс сэргийлэхэд тусалдаг.

 

БДО-ын эрсдэлийн удирдлагын загвар боловсруулж, зөвлөх үйлчилгээ нь танд эрсдэлийн удирдлагын үүрэг хариуцлага биелүүлэхэд тусална. Бид таны эрсдэлээ үр дүнтэй, үр өгөөжтэй хэлбэрээр удирдаж байгаа гэсэн илтгэлийг өсгөхөөс гадна дараах зүйлсээр тусалж чадна:

  • Албан ёсны эрсдэлийн удирдлагын стратеги, тогтолцоо, бодлого, процесс боловсруулж, хэрэгжүүлэх
  • Гол байгууллагын болон үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох
  • Одоо хэрэгжиж буй эрсдэлийн хяналтын стратегийн үнэлж, үлдсэн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах
  • Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо болон процессоор илрүүлсэн эрсдэлийг баримтжуулж, бүртгэж, хянаж, тайлагнах удирдлагын аргачлалыг боловсруулах
  • Зөвлөл ба Эрсдэлийн Хорооны хяналт, баталгаажуулалт ба зөвлөгөө.