Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Корпорацийн Засаглал

Корпорацийн Засаглал

 

Байгууллага тус бүрийн корпорацийн засаглалыг тухайн компанийн онцлогт тохируулан боловсруулах хэрэгтэй байдаг. Нэг загвар бүх компанид тохирдоггүй. БДО нь таны засаглалын хэрэгцээг дэмжих дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг хэдий ч зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй:

  • Одоогийн засаглалын бүтэц, үйл ажиллагаанд хараат бус үнэлгээ хийх;
  • Зөвлөл ба Хорооны дүрэм, бодлогуудыг боловсруулах;
  • Зөвлөл ба Хорооны гүйцэтгэлийн үнэлгээ;
  • Зөвлөл болон Эрсдэл ба Аудитын Хорооны Баталгаажуулалтын Зураглалыг гаргаж, бүх баталгаажуулалтын эх үүсвэрүүдийг эрсдэл ба хяналттай нь зураглах;
  • Засаглалын сургалт; ба
  • Зөвлөл болон Гүйцэтгэх Захиралд стратегийн засаглалын зөвлөгөө өгөх.