Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
 • СТОУС 9

СТОУС 9

 

СТОУС 9 ‘Санхүүгийн Хэрэглүүрмэдээлэл ба заавар

СТОУС 9-ийн талаар ойлголт авч, мөрдөхөд туслах зорилгоор бид олон төрлийн мэдээлэл, товхимлуудыг бэлтгэсэн.
 

СТОУС 9 'Санхүүгийн Хэрэглүүр'-ийн тухай ерөнхий ойлголт

СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр нь зөвхөн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдээр хязгаарлагдалгүйгээр бүх салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд нөлөөлнө. Стандартыг 2018 оны 1 сарын 1 эсвэл түүнээс хойш хүчин төгөлдөр мөрдөж эхлэх хэдий ч эрт мөрдөхийг зөвшөөрнө. СТОУС 9 нь НББОУС 39-ийг орлоно.


 

СТОУС 9 'Санхүүгийн Хэрэглүүр'-ийн гол шинж чанарууд:

 • Ялгаатай хорогдуулсан өртөг болон бодит үнэ цэнэ бүхий санхүүгийн хэрэглүүрийн хэмжилтийн шинэ шаардлагууд
 • Макро эдийн засгийн мэдээлэл болон ирээдүйд болох үйл явдлын таамаглалыг авч үзэхийг шаарддаг ирээдүйд чиглэсэн таамагласан гарзын үнэ цэнийн бууралтын загвар
 • Эрсдэлийн удирдлагын аргачлалтай илүү сайн холбохын тулд хейджийн нягтлан бодох бүртгэлийн шаардлагуудын өөрчлөлт.

 

СТОУС 9-ийн товхимлууд

Доор дурдсан заавар, товхимлууд нь СТОУС 9 ба түүний гол шинж чанартай холбоотой хэрэгтэй мэдээлэл, заавраар хангана:

 • СТОУС-ын Тойм – СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр
  AСТОУС 9-ийн үндсэн шаардлагууд, үндсэн хэрэглээний зааврууд, тодорхойлолт зэргийг хураангуйлсан ‘гол мэдээллийн’ тойм.
   
 • СТОУС-ын Практик Хэрэглээ – СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр
  Энэ товхимолд СТОУС 9-ийн гол шинж чанаруудын хэрэглээний талаар практик мэдээлэл, жишээнүүд багтсан.
   
 • Таны СТОУС-ын Мэдлэгт – СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр – Ангилал ба Хэмжилт
  Энэхүү товхимолд СТОУС 9 (2014)-т багтсан санхүүгийн хөрөнгө ба өр төлбөрийн ангилал болон хэмжилттэй холбоотой шаардлагуудыг НББОУС 39 Санхүүгийн Хэрэглүүр: Хүлээн Зөвшөөрөлт ба Хэмжилт болон СТОУС 9-ийн өмнөх хувилбарууд дахь шаардлагуудтай харьцуулсан.
   
 • Таны СТОУС-ын Мэдлэгт – СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр – Санхүүгийн Хөрөнгийн Үнэ Цэнийн Бууралт
  СТОУС 9-д заасан үнэ цэнийн бууралтын загварын тойм ба СТОУС 7-д заасан холбогдох тодруулгын шаардлагууд.
   
 • Таны СТОУС-ын Мэдлэгт– СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр – Хейджийн Нягтлан Бодох Бүртгэл
  Үүнд СТОУС 9-ийн дагуу шинээр нэвтрүүлсэн хейджийн нягтлан бодох бүртгэлийн шаардлагуудын хэрэглээ болон СТОУС 7-д заасан холбогдох тодруулгын шаардлагуудыг хамарсан.