Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.

Вебсайт Ашиглах Нөхцөл

 

БДО Монгол нь Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу вэбсайтын агуулгаа боловсруулдаг. Бид тодорхой цаг хугацааны үечлэлтэйгээр үйлчилгээний нөхцлөө өөрчилдэг учраас та тодорхой үеүдэд шалгаж байх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд 2016 оны 8 сарын 1д үйлчилгээний нөхцлүүд нь шинэчлэгдсэн. Энэ сайтыг хэрэглэх болон нэвтрэхдээ заагдсан нөхцлүүдийг та зөвшөөрөх хэрэгтэй.  Манай хэрэглэгчдийн мэдээллийн түүх, хэрэглээнд хамааралтай БДО Монголын бодлогын тайлбарыг Нууцлалын бодлого  хэсэгээс уншина уу.

1.  Зохиогчийн эрх ба барааны тэмдэг

Энэ сайтын бүх агуулга болон үйл ажиллагаа (текст, график, лого, таних тэмдэг, болон зурагнууд ба сонголт, зохион байгуулалт ) нь БДО Монголын онцгой өмч ба Монгол болон олон улсын зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан.

Энэ сайтад харуулсан барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, загвар, лого, (Барааны тэмдэг) үүд нь  БДО Монгол болон түүний зөвшөөрөл олгогч газрын бүртгэгдсэн болон бүртгэгдээгүй барааны тэмдгүүд болно. Та БДО Монгол болон түүний зөвшөөрөл олгогч газрын ямар нэгэн барааны тэмдэгийг хуулбарлах эсвэл ашиглахгүй байх, гуравдагч талд мэдээллэх эсвэл реклам зар сурталчилгааны зорилгоор олон нийтийн орчинд (хэвлэл мэдээлэл вэбсайтад нийтлэх) гаргахгүй байх  дүрэмтэй.

2.  Агуулгын хэрэглээ

БДО Монголиа зөвхөн өөрийн дотоод бизнесийн хэрэгцээнд зориулж сайт дээрх мэдээллийг татах, хуулбарлах, принтерлэхийг зөвшөөрдөг бөгөөд та сайтын агуулгыг ямар нэг аргаар өөрчлөх, зохиогчийн эрхийг хуулбарлах, болон сайтын агуулгыг эзэмшиж ашиглах ёсгүй. 

Тухайн улсын зохиогчийн эрхийн хуулиар тохиролцсоны дагуу өөрөөр хэлбэл БДО Монголын урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр энэ сайтад агуулагдаж байгаа мэдээллийг хуулбарлах, хадгалах, засварлах, хөрвүүлэхийг хориглоно.  Гуравдагч талаас БДО Монголиагийн сүлжээнд хамааралтай мэдээлэл хүлээн авах, кешлэх болон зохион байгуулахтай холбоотой  төлөөний хүн бий болгосон. Энэ хүн нь Монголын үйл ажиллагааны ахлах ажилтан юм. (илүү дэлгэрэнгүйг Холбоо барих хуудаснаас харна уу)

3.  Хэрэглэгчийн пост

Энэ сайтад таны бичсэн болон хэвлэн нийтлэсэн таных гэж бүртгэгдээгүй судалгаа шинжилгээ, бичвэрийн талаарх бүхийл мэдээллийг БДО Монголиа эзэмшиж болно. Өөрөөр хэлбэл та БДО Монголиагийн эсрэг хувийн болон нийтийн оюуны өмчийн зарга маргаан үүсгэхээс зайлс хийнэ гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Энэхүү сайтад  доор дурдсан утга бүхий мэдээлэл бичихийг хориглоно.

  1. аюул занал хийсэн, нэр төр гутаасан, ёс журамгүй
  2. эрүүгийн гэмт хэргийн зөрчил гаргах, хууль зөрчих зэргийг хөхүүлэн дэмжих, үүсгэн бий болгох
  3. аливаа гуравдагч талын оюуны  болон хувийн өмч, бусад эрхүүдэд халдах
  4. вирус тараах болон бусад хор хөнөөлтэй зүйлс хийх
  5. реклам явуулах
  6. Хуурамч болон төөрөгдүүлсэн мэдээлэл тавих

БДО Монголиа нь хэрэглэгчийн сайтад нийтэлсэн болон бичсэн бүх мэдээллийг хянах боломжгүй ба ямар нэгэн мэдээлэлд хариуцлага хүлээхгүй болно. Мөн БДО Монголиа нь ямар нэгэн шалтгаантай болон шалтгаангүйгээр мэдээллийг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь устгах болон нийтлэлийг хүлээн авахгүй байх эрхтэй.

4. Хариуцлагын мэдэгдэл

Энэхүү вэбсайтад агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь зөвхөн ашиг сонирхлын асуудлын ерөнхий удирдамж юм. Энэхүү хавсралт болон хуулийн нөлөөлөл нь бодит мэдээлэлд үндэслэн өөрчлөгдөж болно. Энэ хавсралтанд агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь хууль дүрэм журмын өөрчлөлтийн шинж чанар болон цахим харилцаа холбооны аюул заналаас болоод алдаа доголдолтой байх, орхигдож, гацах магадлалтай.  Хавсралтандах мэдээлэлд нийтлэгч болон зохиогч нарт холбогдолгүй нягтлан бодох бүртгэл, татвар, хууль болон бусад мэргэжлийн зөвлөгөө болон үйлчилгээний тайлбарууд агуулагдсан. Иймээс  мэргэжлийн нягтлан бодох бүртгэл, татвар, хууль болон бусад туршлагатай зөвлөхүүдтэй хамтарсан хэлэлцээрт орлогчийг оруулж болохгүй. Ямар нэгэн шийдвэр гаргах, үйл ажиллагаа явуулахынхаа өмнө БДО Монголиагийн мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй.

Бид энэ сайтад агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь бодит эх сурвалжаас авсан байна гэдгийг баталгаажуулахын тулд бүх оролдлогыг хийсэн боловч БДО Монголиа нь мэдээллийн хэрэглээнээс бий болсон үр дүн болон ямар нэгэн алдаа, дутагдлын төлөө хариуцлага хүлээхгүй болно. Энэхүү програмдах бүхий л мэдээллийн иж бүрэн байдал, үнэн зөв, цаг үеэ олох байдал, болон эдгээр мэдээллийг олж авснаас үүдэлтэй үр дүнд аливаа баталгаа олгохгүй.  БДО Монголтой холбоотой нөхөрлөл, компани, партнер, төлөөлөгч болон ажилчид нь бусдын өмнө энэхүү програмын мэдээлэлд найдан гаргасан шийдвэр, үйлдэл болон үр дагаварт ямарч тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй болно.

5. Гуравдагч талын вэбсайт

Бид гуравдагч талын вэбсайтад линкээр холбогдсон тохиолдолд гуравдагч талаар үнэн бодит  гэдэг нь баталгаажсан мэдээлэл гарч ирнэ. Жишээлбэл, гуравдагч талын вэбсайтын хүрээнд (вэб хуудасны)  багтаасан үед, болон гуравдагч талын серверүүдээр дамжсан мэдээллийн хүрээ үүсгэсэн үед. Гуравдагч талын мэдээлэл нь хувийн болон хэрэглээний нөхцөл болзолоор хангагдсан байдаг тул БДО Монголиа нь гуравдагч талын вэбсайтад хариуцлага хүлээхгүй