• Гадаад Иргэдийн Татварын Мэдээ - Дугаар 22
Мэдээллийн Товхимол:

Гадаад Иргэдийн Татварын Мэдээ - Дугаар 22

2016-09-30

Мэдээллийн эх хувийг BDO Global-аас авав.

----------

БДО Гадаад Иргэдийн Татварын Мэдээ нь олон улсын төлөөлөгчдөд нөлөөлөгч асуудлуудын талаар татварын болон нийгмийн хамгааллын өнцгөөс ерөнхий тойм мэдээллээр хангадаг.

Энэхүү нийтлэл нь сүүлийн саруудад тодорхой улс оронд гарсан мэдээ мэдээллийг нэгтгэдэг. 

Агуулга

  • НИДЕРЛАНД - Нидерланд ба Голландын 60 өдрийн дүрэмтэй холбоотой материаллаг ажлын байр
  • АВСТРАЛИ - Гадаад иргэдийн капиталын олзын суутган
  • ЧИЛИ - 2017 оноос хэрэгжиж эхлэх татварын шинэчлэгдсэн хувь хэмжээ
  • ХЯТАД - Гадаад иргэдийн давхар гэрээний Хятадын татварын нөлөө
  • ИЗАЙЛ - Хувь хүний иргэншилтэй холбоотой хууль ба мөрийтэй тоглоомын орлогод хэрхэн татвар ногдуулах тухай
  • ИТАЛИ - Италийн Дээд Шүүхийн шинэ аргачлал
  • ЛЮКСЕМБУРГ - Хувьцааны опционы төлөвлөгөө
  • МАЛТИ - 2016 оны 177 дугаар албан мэдэгдлийн дагуу хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн нисах хүчний (хувь хүний татвар) дүрэм (2016)
  • ШИНЭ ЗЕЛАНД - Гадаадын итгэмжлэлийн тодруулгын дүрэм
  • ШВЕД - Гол ажилчдын татвар