• БДО Глобал Боломжийн Тайлан
Нийтлэл:

БДО Глобал Боломжийн Тайлан

2016-09-30

Мэдээллийн эх хувийг БДО Глобал-аас авав.

----------

Амьдах газраа сонгохдоо хувь хүмүүс ихэвчлэн хувийн болон эдийн засгийн хүчин зүйлсийг тэнцвэржүүлэхийг хүсэх бөгөөд тэдний санхүүгийн болон глобал хөрөнгийг үр дүнтэй хэлбэрээр зохион байгуулах газрыг хүчдэг. Тэд глобал татварын үүргээ биелүүлэхээс гадна урт хугацаат хөрөнгөтэй болоход төвлөрдөг. Тухайн улс орон дахь татварын шаардлагуудын талаарх ойлголт нь маш чухал юм.