• СТОУС-н Сургалт

СТОУС-н Сургалт

 

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (НББОУС)

Description

   НББОУС 1

   Санхүүгийн Тайлангийн Толилуулга

   НББОУС 2

   Бараа Материал

   НББОУС 16

   Өмч, Барилга, Тоног Төхөөрөмж

   НББОУС 23

   Зээлийн Өртөг

   НББОУС 27

   Тусдаа Санхүүгийн Тайлан

   НББОУС 28

   Хараат Компани ба Хамтарсан Үйлдвэр дэх Хөрөнгө Оруулалт

   НББОУС 36

   Хөрөнгийн Үнэ Цэнийн Бууралт

   НББОУС 38

   Биет Бус Хөрөнгө

   НББОУС 40

   Хөрөнгө Оруулалтын Зориулалттай Үл хөдлөх Хөрөнгө

   НББОУС 41

   Хөдөө Аж Ахуй

 

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (СТОУС)

Description

   СТОУС 2

   Хувьцаанд Суурилсан Төлбөр

   СТОУС 3

   Бизнесийн Нэгдэл

   СТОУС 6

   Ашигт Малтмалын Хайгуул ба Үнэлгээ

   СТОУС 9

   Санхүүгийн Хэрэглүүр

   СТОУС 10

   Нэгтгэсэн Санхүүгийн Тайлан

   СТОУС 11

   Хамтын Хэлэлцээр

   СТОУС 12

   Бусад Аж Ахуйн Нэгж дэх Хувь Оролцооны Тодруулга

   СТОУС 13

   Бодит Үнэ Цэнийн Хэмжилт

   СТОУС 15

   Харилцагчтай Байгуулсан Гэрээний Орлого