• Таны СТОУС-ын Мэдлэгт

Таны СТОУС-ын Мэдлэгт

"Таны СТОУС-ыг Мэдлэгт" цуврал товхимолоор НББОУСЗ-ийн хэрэгжүүлж буй төслүүд, нягтлан бодох бүртгэлийн шаардлагуудын өөрчлөлтүүдийн талаар мэдээллээр хангахаас гадна нягтлан бодох бүртгэлийн стандартуудад орохоор төлөвлөгдөж буй өөрчлөлтүүдийн практикт үзүүлэх нөлөөг тайлбарлана.