• СТОУС-ын Дагуу Илэрхийлэгдсэн Жишиг Тайлан

СТОУС-ын Дагуу Илэрхийлэгдсэн Жишиг Тайлан

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу бэлтгэсэн энэхүү жишиг санхүүгийн тайланг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд СТОУС-ын дагуу санхүүгийн тайлан бэлтгэхдээ гарын авлага болгон ашиглах боломжтой. 

Энэхүү жишиг тайланг зөвхөн зөвлөгөө хэлбэрээр ашиглах бөгөөд энэ нь аливаа хувь хүн, аж ахуйн нэгжид тулгарсан тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахгүй.

      2017

2017 Оны Жилийн Эцсийн Жишиг Санхүүгийн Тайлан 2017 Оны Завсар Үеийн Жишиг Санхүүгийн Тайлан