• СТОУС-ын Мэдээллийн Товхимол

СТОУС-ын Мэдээллийн Товхимол

"СТОУС-ын Мэдээллийн Товхимол" нь БДО-с тогтмол гаргадаг олон улсын санхүүгийн тайлагналын сүүлийн үеийн өөрчлөлтүүдэд төвлөрсөн товхимол юм. Шинэчлэгдсэн Стандарт эсвэл Тайлбар гарсан үед энэхүү нийтлэлийг бид бэлтгэн гаргадаг.

IFRB 2019

2019-02    СТОУС 3-т орсон өөрчлөлт - Бизнесийн Тодорхойлолт
2019-01    НББОУС 1 ба НББОУС 8-д орсон өөрчлөлт - Материаллагийн Тодорхойлолт