• СТОУС-ын Мэдээллийн Товхимол

СТОУС-ын Мэдээллийн Товхимол

"СТОУС-ын Мэдээллийн Товхимол" нь БДО-с тогтмол гаргадаг олон улсын санхүүгийн тайлагналын сүүлийн үеийн өөрчлөлтүүдэд төвлөрсөн товхимол юм. Шинэчлэгдсэн Стандарт эсвэл Тайлбар гарсан үед энэхүү нийтлэлийг бид бэлтгэн гаргадаг.

 

СТОУС-н Товхимол 2019

   
       
2019-03      СТОУС 16 - Түрээс
2019-02      СТОУТХ 23 - Орлогын татварын тодорхойгүй байдал
2019-01      НББОУС 1 ба НББОУС 8-д орсон өөрчлөлт - Материаллагийн тодорхойлолт