• СТОУС-ын Мэдээллийн Сан

СТОУС-ын Мэдээллийн Сан

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын ("СТОУС") дагуу тайлан гаргах, арга зүйн асуудал шийдвэрлэх, СТОУС-ыг анх удаа мөрдөж эхлэх гэх мэт олон төрлийн асуудалд манай мэргэжилтнүүд танд тусалж чадна.