Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • СТОУС-ын Мэдээллийн Сан

СТОУС-ын Мэдээллийн Сан

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын ("СТОУС") дагуу тайлан гаргах, арга зүйн асуудал шийдвэрлэх, СТОУС-ыг анх удаа мөрдөж эхлэх гэх мэт олон төрлийн асуудалд манай мэргэжилтнүүд танд тусалж чадна.